Kallelse Årsmöte 2017-11-25
Written by Jonas Svedberg   
Sunday, 04 October 2015

Kallelse och dagordning till Glidflygarnas årsmöte inför verksamhetsåret 2017-2018.

Årsmötet blir 25 november 2016 ( lite innan julstressen kommer igång.)

Plats flyg/skidåkning Gällivare/Dundret Boende/Möte/mat  camping 2 km bort .

Tid prel. 16.30 när liftarna stängt

Ifjol hann vi med både lite flyg och skidåkning innan.

Dokumenten kommer att finnas under "Publika dokument , Inför årsmötet".

Klicka "läs mer " för att se dagordning

Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista(dagordningen).

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
(Förslag Oförändrade: Ordinarie medlem 250 SEK, Stöd-medlem 50 SEK)

10. Fastställande av verksamhetsplan , samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret. (Inklusive de ekonomiska punkterna i ”14. Övriga frågor”)

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid (4 veckor före) inkomna motioner.
Motioner: inga inkomna

Styrelsens förslag: (se poster i budget )

12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) en ledamot i styrelsen för en tid av två år.

c) 2 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

d) 1 suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

e) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

f) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.

13 Behandling av styrelsens förslag ang Firmatecknare.

a) Tecknare av postgirokonto "Glidflygarna" 59 94 90-0

(2 namngivna personer med angivet personnummer skall utses som firmatecknare)

14. Övriga frågor

      • Ideer till aktiviteter inom klubbens verksamhet.
      • Ändring av klubbens säte (Kommun i Norrbotten) .

(NB. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet)


Last Updated ( Friday, 31 May 2019 )